نقاشی کودکان

نقاشی یا نگارگری فرآیندی است که طی آن رنگ بر روی یک سطح مانند کاغذ یا بوم ایجاد نقش می‌کند

مرداد 93
2 پست
مهر 91
5 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
2 پست
نقاشی
12 پست
کودکان
2 پست
مریم
2 پست